Vilkår

Alminnelige vilkår for Advokatfirmaet Hohmann AS (del II av oppdragsbekreftelsen)
A. INNLEDNING

De alminnelige betingelsene under gjelder sammen med oppdragsbekreftelsen del I for oppdrag Advokatfirmaet Hohmann AS (AH) utfører for en klient. Klienten får kopi av disse betingelsene sammen med oppdragsbekreftelsen. Hvis klienten ikke godtar disse må vi få beskjed innen rimelig tid. Betingelsene gjelder også hvis eksisterende oppdrag utvides eller klienten gir oss nye oppdrag. Eventuelle unntak fra dette avtales særskilt.

AH skal fremme klientens interesser så godt som mulig innenfor rammene som følger av oppdragsbekreftelsen, de alminnelige betingelsene samt lov- og forskriftsverket.

Advokatene i AH har advokatbevilling fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet (Tilsynsrådet) og er registrert i Tilsynsrådets register over praktiserende advokater i Norge. Advokatene er medlemmer i Den Norske Advokatforening (Advokatforeningen), og følger Advokatforeningens føringer om etterutdanning og disiplinærsaker.

B. ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET

Klientens oppdrag er grunnlaget for vår bistand. Oppdrag vi tar på oss, beskrives i oppdragsbekreftelsen del I. Denne sendes sammen med disse alminnelige betingelsene til klienten når oppdraget etableres. Oppdraget beskrevet i oppdragsbekreftelsen kan utvides/innskrenkes gjennom eposter/brev. Ved betydelige endringer av et oppdrag utsteder vi ny oppdragsbekreftelse.

Hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften krever som oftest at vi undersøker identiteten til våre klienter ved etablering av et oppdrag. Klienten må bidra til dette. Forhold som kan indikere at midler har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering, må vi etter hvitvaskingsloven undersøke og eventuelt informere Økokrim om. Slik info vil bli gitt uten at klienten eller tredjepersoner underrettes.

Ved etableringen av et oppdrag vil vi undersøke evt. interessekonflikter eller andre forhold som gjør at vi ikke kan eller bør ta oppdraget. Klienten må bidra til undersøkelsene. Samme undersøkelser gjøres i etablerte oppdrag når nye parter trer inn i saken. Hvis hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan et oppdrag startes før undersøkelsene er fullført. Vi kan i slike tilfeller måtte frasi oss oppdraget senere hvis det viser seg at det foreligger interessekonflikter, m.v.

For at vi skal kunne fremme klientens interesser best mulig, må klienten fullstendig og snarest gi oss informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker.

Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom oss. Vi og klienten skal holde hverandre orientert om kommunikasjon som finner sted med involverte parter.

C. SALÆR OG FAKTURERING

Hvis ikke annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til arbeid med oppdraget. Våre timesatser er mellom kr 1040 og kr 2500, avhengig av type oppdrag og fagområde. Mva. kommer i tillegg. Det fremgår av oppdragsbekreftelsen hvilken sats som gjelder for ditt oppdrag. Minste tidsenhet er 0,25 timer (15 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 timer.

Salæret fastsettes også etter skjønn basert på arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall og hvor effektivt oppdraget er utført. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av oss. Vi presiserer at dette ikke innebærer at salæret fastsettes etter et no cure no pay-prinsipp.

Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold.

Begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke vårt salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet, og i saker som går etter reglene om småkravsprosess.

Vårt salærkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.

Vi fakturerer normalt hver måned. Sammen med faktura sender vi alltid en spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg m.v.

Alle omkostninger og utlegg som vi forskutterer, faktureres sammen med salæret. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser.

D. DEKNING AV SALÆRKOSTNADER FRA ANDRE ENN KLIENTEN

Lov om fri rettshjelp gir i noen tilfeller rett til advokatbistand på statens regning. Dette gjelder noen sakstyper, og for noen av disse kreves det at klienten ikke har inntekt over kr 246 000 (enslige), kr 369 000 (ektepar, m.v.) eller netto formue over kr 100 000. Klienten oppfordres til å ta kontakt med oss for å få vurdert spørsmålet om fri rettshjelp.

Rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan også dekke kostnader til advokatbistand, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi advokatfirmaet de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom advokatfirmaets salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

E. ADVOKATFIRMAETS ANSVAR

Vi er ansvarlige i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning. Vår sikkerhetsstiller er Gjensidige Forsikring ASA.

Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning i forhold til sakens skatte- og avgiftsrettslige sider.

Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste.

Vi er ikke ansvarlige for feil begått av rådgivere som vi har henvist til eller for underleverandører som vi etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.

Vi er ikke ansvarlige for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering vi på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.

Vi er ikke ansvarlige for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. Vi gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr. innskyter (advokatfirmaet) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil advokatfirmaet treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler.

F. BEHANDLING AV INFORMASJON

Vi har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter vi å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten, f.eks. der hvitvaskingsloven pålegger oss å gi opplysninger til Økokrim.

Hvis ikke annet er avtalt, har vi adgang til å dele opplysninger med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. Alle som jobber hos oss er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt.

I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil vi behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er daglig leder, og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan daglig leder kontaktes.

Se også om behandling av personopplysninger i advokatfirmaets personvernerklæring lenger ned på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til advokatfirmaet.

Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Advokatfirmaet er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning. Advokatfirmaet kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag.

G. KLAGE

Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med oss. Advokatfirmaet vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.

Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Disiplinærutvalgene har kompetanse til å gi kritikk, irettesettelse og advarsel til advokaten, og til å redusere salærkravet mot klienten. Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden. Mer informasjon kan gis ved henvendelse til Advokatforeningens sekretariat eller på internett: www.advokatenhjelperdeg.no.

Tvister knyttet til oppdragsavtalen avgjøres etter norsk rett og kan kun bringes inn for norske domstoler.

H. REVISJON AV OPPDRAGSVILKÅR

De alminnelige betingelser for oppdraget revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer til ugunst for klienten, som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, kan først gjøres gjeldende etter én måneds varsel.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle